به نام خداوند جان و خرد

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی

كمیسیون انجمنهای علمی ایران

انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

The Scientific Association of Manuscript Research and Codicology of IRAN

اساسنامه

فصل اول – كلیات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء علمی دانش نسخه شناسی، سند شناسی و تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی و اسناد و توسعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در این زمینه‌، انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشكیل می‌گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی، داوطلبانه و غیرسیاسی است كه در زمینه‌های علمی و پژوهشی فعالیت می‌كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران است  و شعب آن پس از تصویب هیات مدیره انجمن می‌تواند در هر منطقه از كشور تشكیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصلی انجمن اقدام كند.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم – وظایف و فعالیتها:

ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذكور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه‌ای
با علم تحقیق و تصحیح نسخه های خطی سر و كار دارند.

2-5- همكاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-5-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6-5- انتشار كتب و نشریات علمی.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

1 -6- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته های ادبیات فارسی، تاریخ، سندشناسی، کتابشناسی، علوم حدیث و نیز رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی در یكی از رشته‌های بند 1- 6 باشند و نیز اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی رشته‌های دیگر بوده و مدت 3 سال به نحوی در یكی از رشته‌های مذكور در بند 1-6 شاغل هستند، می‌توانند به‌عضویت وابسته انجمن درآیند.

3-6- عضویت دانشجویی:

كلیه دانشجویانی كه در مقطع کارشناسی رشته‌های بند 1-6 به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی  آنان در زمینه‌های سندشناسی و نسخه شناسی و تحقیق و تصحیح نسخ خطی  حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمك­های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

5-6- عضویت حقوقی

كلیه سازمانها و اشخاص حقوقی دولتی یا خصوصی كه در زمینه‌های علمی و پژوهشی و اجرایی مرتبط، فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه كارشناسی در یكی از رشته‌های مذكور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7: هریك از اعضاء سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌كند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای كتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم – اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی      ب: هیئت مدیره       ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشكیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یكبار تشكیل می‌شود و با حضور یا رأی كتبی نصف به علاوه یك كل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اكثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای كتبی یك سوم اعضای پیوسته تشكیل می‌شود.

3-10- در صورتی‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست و حداكثر چهل روز بعد تشكیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای كه توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی به‌صورت كتبی یا آگهی در روزنامه‌ كثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یك‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشكیل مجامع عمومی نمایند مشروط بر اینكه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.

تبصره 4: شرایط تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشكیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

الف –مجمع عمومی عادی

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یك بارزس اصلی)
تصویب خط مشی انجمن
بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
تعیین میزان حق عضویت
عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب – مجمع عمومی فوق‌العاده

تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مركب از یك رییس، یك منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس كاندیدا كرده‌اند.

پ– هیات مدیره

ماده 12: هیات مدیرة انجمن مركب از نُه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل است. كه هر سه سال یكبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

1-12- هیچیك از اعضا نمی‌توانند بیش ازدو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

2-12- حداكثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت كسب بیش از  4/3  آرا حاضرین در جلسه می‌توانند برای دوره های دیگر به عضویت هیات مدیره درآیند.

3-12- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

4-12- هیات مدیره می بایستی حداكثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رأی كتبی نسبت به تفكیك وظایف خود و انتخاب یک رئیس هیات مدیره، یک نائب رئیس، یك خزانه دار و یك دبیر از میان خود اقدام ‌نماید.

5-12- كلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نائب رئیس انجمن معتبر است.

6-12- هیات مدیره موظف است برحسب نیاز حداقل هر یك ماه یكبار تشكیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال الکترونیکی دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت آرای موافق، معتبر است.

8-12- كلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

9-12- حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهدبود.

10-12- درصورت استعفا، بركناری یا فوت هر یك از اعضای هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

11-12- حضور بازرس (بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشكیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- هیات مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فك رهن و استقراض، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

4-13- جز دربارة موضوعاتی كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وكیل و حق توكیل به‌غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و كمكهای مالی

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیات مدیره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به كمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره و بازرس پیشین تا تایید هیات مدیره و بازرس جدید از سوی كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج – بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: كلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

ماده 16: وظایف دبیر انجمن به قرار زیر است:

1-16- ادارۀ امور جاری دبیرخانه

2-16- جمع آوری صورتجلسات و پی گیری تصمیمات متخذه

3-16- انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره

ماده 17:  وظایف خزانه دار به شرح زیر است:

1-17 – رسیدگی به امور مالی  انجمن

2-17- تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و ارائه ترازنامه و گزارش مالی به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

ماده 18: انجمن می‌تواند گروه‌ها و كمیته‌های زیر را تشكیل  دهد كه براساس شرح وظایفی كه از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

گروههای تخصصی
كمیته آموزش و پژوهش
كمیته انتشارات
كمیته آمار و اطلاعات
كمیته پذیرش و روابط عمومی و امور بین ­الملل
كمیته گردهمایی‌های علمی

1-18- انجمن مجاز به تشكیل گروهها و كمیته‌های دیگری كه بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

فصل پنجم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 19: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-19- حق عضویت‌ اعضا

2-19- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای انجمن و كتب و نشریات علمی

3-19- دریافت هدایا و كمكها

4-19- كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.

ماده 20: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 21: كلیه وجوه انجمن در حساب بانكی انجمن كه توسط هیات مدیره در یك یا چند بانك افتتاح گردیده نگهداری می‌شود.

ماده 22: هیچیك از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا  سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

ماده 23: كلیه مدارك و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 24: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و اعضاء هیات مدیره، پس از تصویب كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 25: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به  نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 26: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها كلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،تبرعا به یكی از انجمن های علمی كشور واگذار كند.

ماده 27: این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، 27 ماده و 21 تبصره در جلسه مورخ اول اسفند 1399 هجری خورشیدی به تصویب هیات موسس انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخ خطی ایران رسید.

هیات موسس

دکتر زهیر طیب – دکتر علیمحمد موذنی – دکتر توفیق هاشمپور سبحانی – دکتر سید محمد منصور طباطبایی بهبهانی – دکتر محمد سرور مولایی – دکتر بهادر باقری – دکتر سعید شفیعیون – دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرائی – دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

(ترجمه:بنان حسن – شهر بغداد کشور عراق، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)