دانشگاههای متقاضی شعبه استانی انجمن علمی می توانند از طریق این فرم، آمادگی خود را برای این مهم اعلام نمایند.