خزانه نسخه های خطی دارالتراث، پیوسته در حال تکمیل است.

 

پژوهشگران ارجمند

می‌توانید با استفاده از کتابهای فنخا و دنا (فهرستهای نسخ خطی ایران) و فهرست مخازن خطی کتابخانه های دنیا از وجود نسخه ها آگاه و در صورت موجود بودن آن در خزانه نسخ خطی، از طریق  فرم زیر سفارش خو را برای  دریافت آن ثبت فرمایید.

نسخه‌های خطی دارالتراث

توضیح

فهرست سیستمی نسخه ها گاه شامل اطلاعات بیشتر و گاه محدود به شماره نسخه و نام کتابخانه اند.