انتشارات تراث اسلامی دارالتراث (تهران و استانبول) در همکاری اجرایی با انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران، مشاوره و همکاری فنی و علمی برای انتشار فاخر نسخه های خطی تصحیح شده از سوی پژوهشگران و اعضای انجمن را بر عهده دارد. برای ارسال پیشنهاد چاپ نسخه های تحقیق و تصحیح شده خود با ایمیل انتشارات تماس حاصل فرمایید: info@torathpub.ir  پس از دریافت اثر، مشاوران علمی نشر، آن را بررسی و پس از تأیید، نسبت به  انتشار آن اقدام می شود.

نشریه علمی انجمن

نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون
پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون

نشریۀ علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون زیر نظر هیأت مدیرۀ انجمن علمی و با اشراف علمی استادان و خبرگان صابحنظر هیأت تحریریه در چارچوب مقررات کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به انتشار مقالات دانشگاهی در این زمینه می پردازد. نشانی: codicology.ir

همچنین اخبار و اطلاعات مورد استفادۀ پژوهشگران حوزه مخطوطات در این نشریه بازتاب می یابد.